ButtonsThese are just basic styles, all of them have an option to be additionally modified in theme options by defining background color, hover background color, text color and hover text color.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *